Co neřeší technické normy?

Již před mnoha lety jsem psal v jednom článku o tom, že chybí větší spolupráce mezi řemesly kamnář a kominík. A i když dlouhá léta mají obě řemesla své stavovské organizace ( Cech kamnářů ČR a Společenství kominíků ČR), které jsou ,mimo jiné, uznávány také Hospodářskou komorou ČR jako jejich smluvní společenství, dochází stále k problémům, na které doplácí především zákazník. A to není v pořádku. A jeden takový se pokusím v následujícím textu popsat i s negativními důsledky.

Každé řemeslo, aby mohlo být vykonáváno správně a jednotně, musí být řízeno pravidly, která představují například technické normy a technologická pravidla.Normy mají vycházet z ustálených výsledků vědy, techniky a praxe a mají být zaměřeny na podporování optimálních společenských přínosů (citace z materiálů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - dále jen UNMZ).

Normy pro řemeslo kamnář platí nově od roku 2004 ( kdy byl v roce 1997 obnoven učební obor) a pro řemeslo kominík nepřetržitě od dob vlády Marie Terezie. Normy jsou průběžně upravovány a reagují na nové materiály a poznatky vědy. Proto pracují pod UNMZ jednotlivé technické normalizační komise (dále jen TNK) a řemesla kamnář a kominík spadají pod společnou TNK č.105 Komíny.

Poslední dobou se stále častěji setkávám ve své znalecké praxi s případy, že zákazníci nejsou spokojeni s prací kamnářů a kominíků. Jedná se o stav, kdy v krbu hoří, komín táhne, ale nesálá teplo do místnosti a nefunguje správně oplach skel u krbové vložky.

Co je příčinou? Kdo za to může a kdo má daný problém vyřešit? Odpověď není jednoduchá, ale zkusím na ní odpovědět.

Chybou je, že ani kamnář či kominík si nezměřili tah v komíně po napojení spotřebiče a tím se nevytvořily podmínky obdobné, za jakých byla krbová vložka testována ve zkušebně. Tím neodpovídá reálný provoz doporučením od výrobce krbové vložky, která má předepsanou hodnotu tahu komína. Jen tehdy se dosahuje minimálních emisí a garantované účinnosti spotřebiče. Při vysokém tahu komína je vzduch určený k oplachu skel krbové vložky strháván a nezajistí čisté sklo. Také tepelná účinnost krbu klesá v tomto případě i o desítky %.

Kdo je viník a měl by chybu napravit? Protože tuto povinnost neřeší ani jedna norma těchto řemesel, zkusíme si odpovědět jinak. Kamnář garantuje zákazníkovi, že mu dodá spotřebič, který se bude chovat tak a tak, ale to nedodrží, protože spotřebič se uvede do provozu až po vystavení revize spalinové cesty. Tuto provádí odpovědná osoba, tedy revizní technik spalinové cesty. V revizi posoudí materiály, požární bezpečnost a provede výpočet, zda spalinová cesta zajistí za všech okolností bezpečný odvod spalin do volného ovzduší. Ale úpravu a vyladění tahu nemá v popisu a proč by dělal něco navíc?

A tak se vydávají další komentovaná vydání norem, vytvářejí se další a další profesní kvalifikace, chystá se pod patronací Hospodářské komory ČR tzv. Mistr řemesla kamnář, ale nějak zapomínáme na toho, který to všechno platí, tedy na zákazníka a jeho spokojenost.

A jaké je dnes řešení tohoto problému? V současné době, pokud se nedomluví, kamnář a kominík, tak má zákazník jedinou možnost v souladu se zákonem č. 320/2015 Sb. - změna zákona o požární ochraně č.133/1985Sb. A to § 76c:

při neodstraněných závadách zjištěných kontrolou může být uložena pokuta podle §76a a 76b. Ukládá Hasičský záchranný sbor kraje“.

Je ovšem otázkou, komu by tu pokutu udělil, když tato problematika není vyřešena mezi řemesly?
Proto bych chtěl apelovat na všechny, kteří mohou tento neutěšený stav napravit (především stavovské organizace těchto řemesel), aby hledali společnou cestu ke spolupráci ku prospěchu zákazníků a to nejenom v TNK č.105 pro komíny. Nač je hezké designové topidlo, když nefunguje správně.

A poznámka závěrem: někteří členové rady Cechu kamnářů již slibovali komentář k normám v roce 2004 . Oni v té radě sedí a rozhodují dodnes , ale komentář zatím nevyšel ani jeden.

 

Ing. Antonín Šimáček,předseda spolku

Za tým Českého kamnářského institutu,z.s.

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.