Novoroční zamyšlení pro rok 2016

Období přelomu roků se stává již tradičně dobou, kdy se většina z nás pokouší o určité zhodnocení toho minulého a zamýšlí se, jak být ještě úspěšnější v roce nastupujícím.

I pro naši kamnářskou branži je toto období, kdy skončila doba stresů, nervozity a přemíry práce, krátkou dobou odpočinku a přemítání, zda se nám vše podařilo, kde to nevyšlo a proč, jak se vyvarovat případných chyb do budoucna, co na své práci zlepšit, a podobně.

Řemeslo kamnář je krásné řemeslo, kdy se snoubí řemeslná zručnost s technickým myšlením a také uměleckým cítěním pro krásu, design i účelovost. A toto vše skloubit a přitom dodržet veškerou platnou legislativu není vůbec snadné.

Proto také vzniklo občanské sdružení Český kamnářský institut, z.s., které si jako svůj cíl vytýčilo podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář. A jak se nám to dařilo v roce 2015?

Vždy se říká, že za každého mluví jeho práce, takže Vás v krátkosti seznámím s tím, co jsme vykonali i s tím, co chystáme na rok 2016:

 1. V oblasti spolupráce s orgány státní správy:

 • Zapojili jsme se do práce v sekci Hospodářské komory ČR pro oblast vzdělávání, kde se snažíme aktivně prosazovat oprávněné zájmy řemesla kamnář (tady jsme připomínkovali v květnu 2015 obsah profesních kvalifikací oboru kamnář i praxi v jejich tvorbě).

 • Pravidelně připomínkujeme návrhy nových zákonů i vyhlášek a v loňském roce jsme připomínkovali tyto materiály:

a) „Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015 až 2020“

b) „Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020“

c) „261/15 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016 až 2020“

d) „279/15 Návrh vyhlášky o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty“

 •  Obrátili jsme se písemně na Státní zdravotní ústav v Praze, jako garanta veřejného zdraví, a začali jsme s ním řešit některé palčivé problémy v kamnářské praxi, a to např. teplovzdušné rozvody vzduchu od krbu, apod.

(Tady se vytvářejí vize a předpoklady pro budoucí rozvoj a kvalitu řemesla a pokud se podaří prosadit např. naše připomínka o doplnění údajů o zhotoviteli individuálně stavěného topidla do revizní zprávy o spalinové cestě, tak to zásadním způsobem ovlivní budoucí činnost u oboru kamnář. Ale to je jen jedna z připomínek a o dalších až někdy jindy a na jiném místě.)

2. V oblasti propagace a zavádění nových materiálů a technologií:

 • Aktivně jsme se zapojovali do organizace odborných školení, aktivních účastí na firemních akcích a produktových školeních a odborných výstavách. Jen namátkou vzpomenu některé z nich, a to:

a) leden, únor 2015 – aktivní účast a přednášky na výstavách INFOTHERMA 2015 a STŘECHA a STAVBA, kdy jsme propagovali řemeslo kamnář a pomáhali s osvětou laické veřejnosti.

b) květen 2015- účast a přednáška na produktovém školení firmy GRENA,a.s, našeho předního výrobce materiálů pro kamnařinu (izolační desky GRENAISOL, desky do ohnišť GRENAMAT, revizní otvory GRENACONTROL, atd.)

c) září 2015 – aktivní účast a přednáška na akci „Den pro tradiční řemesla“, která se konala v Holasovicích u Opavy. Akci organizovala firma Omnium,o.s. ve spolupráci s Městským úřadem v Krnově. Akce se zúčastnili zástupci památkářů, restaurátorů, odborníci z praxe, a z řemesel se prezentovalo řemeslo pokrývač, stolař, kameník, tesař i kamnář.

3. V oblasti kurzů a odborných školení a propagace:

Organizovali jsme :

 • další e-learningový kurz pro zájemce o získání osvědčení o profesní kvalifikaci Kamnář montér topidel

 • ve spolupráci s firmou RENOME CZ s.r.o  zkoušky na získání osvědčení o získání profesní kvalifikace Kamnář montér kamen na biomasu s teplovodním výměníkem

 • odborné školení (v říjnu 2015) s odbornou tématikou „Stanovení ceny topidla“ a „ Vyjednávání se zákazníkem.“ Byť se konalo v termínu, kdy kamnáři staví a dohánějí resty, tak se setkalo se zájmen a vydařilo se. Přispělo k tomu i večerní posezení v moravském sklípku a dle ohlasu zúčastněných budeme v těchto vzdělávacích aktivitách pokračovat.

 • navázali jsme spolupráci s SOU stavebním v Brně – Bosonohách, kdy přispíváme k odborné úrovni realizovaných kurzů kamnář organizovaných tímto učilištěm. Také jsme navázali spolupráci s Moravským společenstvem kominíků, kdy se snažíme zlepšovat vzájemnou komunikaci mezi řemesly kominík a kamnář.

 • koncem roku byl vyhodnocen 2. ročník akce „ZNAČKA KVALITY“, kdy vyhodnocujeme kamnářské firmy, které byly svou prací a přístupem k zákazníkům vzorem pro ostatní a které budeme (s jejich souhlasem) doporučovat i zákazníkům.

 

4. A co chystáme v roce 2016 ?

Určitě nepolevíme ve svém úsilí, protože mnohé problémy přetrvávají a také máme vize, kam je třeba toto krásné řemeslo posunout. Legislativa už je z velké části vytvořena a slouží svému účelu, jen její vyžadování a naplňování poněkud pokulhává. O konkrétních krocích a aktivitách Vás budeme na svých webových stránkách průběžně informovat. Takže v roce 2016 se minimálně uskuteční:

 • Byli jsme požádáni organizátory XXIII. Ročníku výstavy INFOTHERMA v Ostravě, abychom odborně zajistili vstupní expozici k celé výstavě na ploše cca 350 m2 na téma „ KACHLOVÁ KAMNA A KACHLOVÍ“. Výstava se koná ve dnech 18. - 21.1.2016 a všichni jste srdečně zváni.

 • Koncem ledna bude znovu zahájen přípravný e-learningový kurz pro zájemce o získání osvědčení na profesní kvalifikaci Kamnář montér topidel.

 • V měsíci únoru započneme s odbornými školeními pro kamnáře, kdy se zaměříme na osobnostní rozvoj řemeslníka při jednání se zákazníkem, seznámení se změnami v legislativě a dopady do praxe i praktická setkání, kdy bude na pořadu např. práce s hlínou. Podrobněji budete informováni před každou akcí.

 • Dále budeme pracovat na připomínkování zákonů a norem a aktivně se budeme zapojovat do práce sekce pro vzdělávání při Hospodářské komoře ČR.

 • Bude opět probíhat hodnocení firem a na konci roku těm úspěšným přidělíme titul „ZNAČKA KVALITY“.

 

Jistě to nejsou všechny aktivity, které máme pro rok 2016 připraveny, ale základní rámec pomoci a vize směrování, čeho chceme dosáhnout, jsou dané. Pokud se bude chtít kdokoliv k nám přidat ať už námětem, připomínkou nebo i sponzorským darem, bude vítán.

Závěrem mi dovolte popřát nám všem hodně zdraví, osobní pohody a vzájemné tolerance, aby byl rok 2016 pro nás všechny úspěšným rokem života.

 

Za Český kamnářský institut, z.s.  – Ing. Antonín Šimáček, předseda sdružení

 

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.