Současný stav kamnářské praxe (úvaha znalce nad chováním kamnářů i zákazníků)

Jako soudní znalec pro technické obory různé se specializací  na individuální topidla (krby, kamna, sporáky a jiná )  jsem vyzýván ke spolupráci již více než dvanáct let a za tu dobu jsem byl účastníkem mnoha soudních sporů i nepříjemných situací, které mnohdy nemusely ani vzniknout, kdyby se dodržovaly určité zásady a postupy. Dovolte, abych se s vámi o některé z nich podělil.

Základem pro jakoukoliv seriózní činnost je existence určitých pravidel, která napomáhají vnášet do oboru, v našem případě kamnářského řemesla, určitý řád a možnost porovnání, zda ten či onen pracuje slušně nebo se jedná o fušera nebo podvodníka. U nás, v České republice, byl takovým přelomovým okamžikem vznik technických norem (ČSN 7342 30 až 7342 32, první vydání v období let 2004 až 2006 a ČSN EN 15544 v roce 2013) pro jednotlivé stavby krbů, kamen a sporáků a na Slovensku to byl dokument vydaný Cechem kachliarov SK   - Směrnice pro stavbu  krbů a kamen. Zároveň s tím začaly v obou státech probíhat rekvalifikační kurzy pod patronací cechů ve spolupráci se středními školami a to nejdříve v Ostravě a Bratislavě, pak následují další školy – v Horní Bříze, Praze a Brně- Bosonohách.

Za dobu výkonu funkce soudního znalce jsem se zúčastnil asi třiceti soudních případů v Čechách, ale i na Slovensku (a zpracoval téměř 100 znaleckých posudků a posouzení) A nebyly to nijak bezvýznamné kauzy (např. požadavek, aby kamnář uhradil  7 miliónů Sk za vyhořelou chatu údajně od krbu, 4 milióny za vyhořelou chatu, náhradu škody za 2 mil. za vyhořelou hospodu od krbu, navrácení plnění za nefunkční sporák ve výši 200 000,- Kč, a další případy). V následujícím se pokusím nastínit problémy, proč k takovým koncům muselo vůbec dojít a jak tomu lze předcházet.

Hlavní zásadou by mělo být, že veškeré dohody by měly být podchyceny smluvně a raději i písemně. Ano platí i ústní dohody, ale v našich mladých a nezkušených demokraciích by se měla vyžadovat písemná forma domluvy a to nejen kamnářem, ale měl by ji chtít i zákazník. Přetrvává mnohdy praxe, že bez papíru se lze dodatečně domluvit na případné úpravě ceny směrem dolů, když se všechno nepřizná státu a ušetří se na daních. Byl jsem u jednoho případu, kdy firma stavěla krby, ale některé práce a nakupovaný materiál byl bez dokladu. Až do doby, kdy se společníci pohádali a jeden podal trestní oznámení na druhého, že vytuneloval společnou firmu a to o rozdíl , který činil sumu uzavřených zakázek mínus skutečně doložené doklady. V konečném důsledku se nikdo ze společníků neobohatil ( peníze byly použity na nákup materiálu a práce bez dokladů) , ale byl okraden stát na daních, což např. v USA se hodnotí, jako závažné provinění.

Častým problémem jsou chybějící přílohy ke smlouvě, např. výkresy , tepelně technické výpočty nebo podrobný a přesný popis obsahu budovaného díla. Na svých školeních pro kamnáře pravidelně připomínám , že ve smluvním vztahu se zákazníkem jsou řemeslníci jeho rovnocenným partnerem pouze v první fázi, tedy do podpisu smlouvy. Tehdy si každá ze stran může dát do smlouvy cokoliv, co potřebuje ošetřit písemně dohodou  a upravit znění textu co nejpřesněji. Nový občanský zákoník rozlišuje ve smluvním vztahu tzv. silnou a slabší stranu sporu a u stavby individuálního topidla je silnou stranou kamnář, který má také vůči zákazníkovi několik zásadních povinností jako např.:

  • před podepsáním smlouvy seznámit zákazníka se všemi možnými způsoby řešení dle zadání a to prokazatelně

  • dodržet při stavbě všechny platné normy, zákony a předpisy (i stavební zákon, hygienické předpisy, předpisy pro vnitřní prostředí,atd.)

  • používat jen vhodné materiály, certifikované pro náš trh, dodržovat technologie stavby

  • hotové dílo předat včetně předvedení jeho funkčnosti, vystavit předávací protokol s návody na užívání, čištění a obsluhu.

Řemeslník by měl řešit kromě zásadních témat jako je cena díla, termín provedení, složení zálohy, druh stavby, apod. i další požadavky např. pomoc při dopravě, uložení a ochranu dovezených materiálů, možnost napojení na energie, zajištění temperování stavby, atd. Nedávno se jednomu kamnáři ztratila krbová vložka ze stavby, kde měl stavět krb. Nenechal si potvrdit navezení materiálu na stavbu a pohybovalo se tam i několik dalších řemeslníků. A věřte, není to případ ojedinělý.  Po podpisu smlouvy jsou další požadavky problematické a získává převahu zákazník, který požaduje jen dodržení smlouvy a závazků, ke kterým jste se jako zhotovitel upsal.

Byl případ, kdy zákazník nedoplatil 60 000,-Kč s vysvětlením, že kamnář nedodržel termín dokončení o několik dní a že smlouva nebyla podle obchodního ( smluvní vztah byl mezi dvěmi firmami) ale občanského zákoníku. Že průběžně platil zálohy, převzal předávací protokol a sporák užívá bez připomínek, mu nevadilo a smluvenou cenu nedoplatil.

Dále bych chtěl upozornit na častý nešvar, kdy se určitá ujednání nedávají do smlouvy s tím, že ústní dohoda platí. U jednání soudu se pak jedná o tvrzení proti tvrzení a těžko se dokazuje, protože dohody smluvních stran často probíhaly beze svědků. Každá změna by měla být řešena číslovaným dodatkem ke smlouvě. Už se mi i vyplatil ( na komplikované stavbě, kde se střídala řemesla a nebyl jeden vedoucí) i stavební deník, kam jsem si dohodnuté termíny a postupy nechal zapsat a odsouhlasit. Jsou to papíry, ale důležité.

Jako odborníci by jste  se neměli do náročných staveb, které jste ještě nestavěli , sami vůbec pouštět. A když nemáte za sebou tým odborníků, se kterými to můžete konzultovat nebo je požádáte o pomoc či radu, běžte raději od toho pryč. Než špatný kšeft, raději žádný kšeft.

Jedna stavební firma stavěla dřevěnici a navrhla majiteli, že mu postaví i krb s teplovzdušným rozvodem a takhle to dopadlo.Naštěstí neshořela celá chata.

  Vyhořelý krb 1

 

Další řemeslník (tady s ŽL na kamnáře) postavil již druhou stavbu krbu, kde podcenil kumulaci tepla a stavba zahořela.Pohled shora, kde je vidět, že chyběl izolovaný a provětraný mezistrop.

 Vyhořelý krb 2

 

Jsou i stavební firmy, které postaví novostavbu rodinného domu a aby využili své pracovníky a ušetřený materiál (v tomto případě ytongové tvárnice) nabídnou majitelům i stavbu krbu. Samozřejmě bez výkresů a tepelně technických výpočtů a skončí to často takhle. Zde i únikem kouřových zplodin do pokoje dětí a jejich přiotrávením.

 Vyhořelý krb 3

 

A ještě jedna ukázka stavby krbu, když se do ní pustí člověk bez znalostí norem a základních kamnářských pravidel . Tady se celá stavba bourala, ale např. EPV nebyl zaizolován a bude již obtěžovat dál, protože jsou hotovy podlahy v kuchyni, přes kterou v podlaze vede.

 Vyhořelý krb 4

 

Z uvedených několika příkladů je zřejmé, že drobné opomenutí nebo podcenění situace Vás může hodně mrzet.

Z uvedených příkladů je zřejmé, že nastal čas pro specializaci nejen v realizacích, kdy se bude kamnář specializovat na určité stavby, ale získá na důležitosti i spolupráce mezi výrobci, prodejci a realizačními firmami. V současné době jedná ČKI s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy o nápravě nedostatků v obsahové náplni řemesla „Kamnář“ a správnou a plnohodnotnou provázanost na studijní obor „Stavební provoz“.

Nejsmutnější je, když vidíte při soudním sporu, že např. výrobce krbové vložky nechá na holičkách kamnáře a neuzná mu reklamaci od zákazníka z důvodu, že např. nefunguje zdvih u krbové vložky. A vy, jako soudní znalec ,jste u třetího stejného případu a víte, že chyba je v konstrukci vložky. Kamnář to na stavbě není schopen opravit. Takže po takové zkušenosti bude brát krbové vložky jinde. Tady by pomohla např. osvěta cechů, které by mohly zastupovat jednotlivé kamnáře ve sporech s výrobci, upozorňovat na nekorektní jednání výrobců, dovozců nebo firem, apod.

Pomalu končí doba, kdy se stavěly pouze teplovzdušné krby a většina zákazníků neřešila, jaký je rozdíl v použitých materiálech. Krbovou vložku hodnotili jen podle vzhledu a nejdůležitějším kritériem při nákupu byla cena versus množství vyrobeného tepla. Dnes, v době trvalého zdražování tepelné energie, při nárůstu výstavby nízkoenergetických staveb, výměny oken a dveří za nové a těsné a při zateplování fasád, se požadavky na stavby krbů a kamen radikálně mění. Který z kamnářů si to neuvědomuje a nenabízí nová řešení ( např. akumulační obestavby, hypokaustní systémy,apod.), ten by neměl být poptáván přemýšlivými zákazníky a měl by cítit tlak konkurence a mít nouzi o práci.

Dnešní špičkový odborník v kamnařině by měl být pro zákazníka rádcem a pomocníkem, měl by umět posoudit nejvhodnější způsob vytápění pro daný interiér v kombinaci s hlavním zdrojem tepla. Dokázat, v souladu s ČSN a EN, k nabídce stavby krbu,kamen či sporáku doložit i základní tepelně technické výpočty, aby zákazník věděl, co kupuje, s jakým výkonem, účinností, apod. Poznámka: vždyť norma ČSN EN 15544 požaduje minimální účinnost stavěných kamen min.78%. A to nikdo bez tepelně technických výpočtů nedokáže postavit. Především by si to měli uvědomit zákazníci a požadovat po kamnářích. I tím by se oddělilo „zrno od plev“ a fušeři by neměli tolik prostoru.

Znám i „ kamnáře“( ?), který ve snaze ušetřit a neztratit zakázku, navrhnul přímo jako hlavní zdroj tepla kamnovou vložku a napojil ji přímo na komín, navíc spoje lepil na silikonový tmel. Od dalších zákazníků vytáhl zálohy na stavby krbů a komínů a teď se jim zapírá a nebere telefony. Jaké bylo mé překvapení, když jsem otevřel prosincové číslo prestižního časopisu pro chataře a ejhle tento člověk zde inzeruje a nabízí své služby velkého odborníka. Zde nedělají svoji práci Živnostenské úřady, které tuto situaci podceňují a jsou málo razantní při odebírání živnostenských oprávnění a také si myslím (a mám tu zkušenost), že i cechu se do těchto nepopulárních činností nechce. Ale to je na někdy jindy.

V tuto chvíli si pokládám otázku, jak zabránit těmto lidem v dalším konání, jak varovat zákazníky před těmito neseriózními kamnáři, kteří kazí i dobré jméno nás ostatních. A napadá mne jen následující řešení ( pokud nebudu psát udání na ČOI nebo Živnostenský úřad,apod.).

Pro obecnou nápravu a informovanost bych navrhoval následující postup:

  1. Cechovní organizace, jako garanti kvality a odbornosti, budou trvale a důrazně řešit veškeré prohřešky svých členů, provádět školení a seznamovat s novými materiály a technologiemi. Tím zároveň v očích laické veřejnosti zvýší kredit svých členů a poptávku po jejich práci(pozn. Tady se situace průběžně zlepšuje od doby, kdy tento článek původně vznikl- rok 2012).

  2. Trvalým zveřejňováním špatných staveb, se zákazníci odradí od úspory na nepravém místě a budou více uvažovat, anglické přísloví říká, že: „Nejsme tak bohatí, abychom kupovali levné věci!“

  3. Když se rozhodnu pro stavbu jako zákazník, měl bych požadovat písemnou smlouvu a garanci, jak to bude vypadat a jak to bude topit. A tohle bez výkresů a tepelně technických výpočtů není možné splnit a hlavně zákazník bude mít v ruce podklady pro dovolání se nápravy. Také řemeslník bude chráněn, protože postavil, co se zavázal realizovat.

  4. Dnes je již  vytvořen i právně technický rámec pro navrhování topidel, kromě jiných norem vyšla v českém jazyce i technická norma ČSN EN 15544 – individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna – dimenzování , srpen 2013. Tato norma ve svém úvodu proklamuje: „..že stanovuje metodu výpočtu pro dimenzování individuálně stavěných kamen……na základě výrobcem stanoveného jmenovitého tepelného výkonu kamen. Budou-li dodrženy výpočty podle této normy, bude dodržena rovněž minimální účinnost 78%......“. To je velký posun oproti dosavadní praxi.

Věřím, že toto zamyšlení nad situací bude  přínosné nejen pro  kamnářské odborníky, ale i laickou veřejnost. Ta se může více zamýšlet a vybírat z nabídky , aby oslovený odborník pro ně  postavil správně a kvalitně vybraný krb nebo kamna, o kterých mnoho let jen snili.

Přeji hodně úspěchů kamnářům v dalším  počínání a rozumným zákazníkům pak jen samé hezké chvíle před kvalitně postaveným krbem nebo u hřejivých kamen.

 

(původní článek z roku 2012 byl jen minimálně doplněn a je vidět, že je stále aktuální)

 

 

 

 

Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet činnosti související s řemeslem kamnář

 

 

Copyright © 2013 ČESKÝ KAMNÁŘSKÝ INSTITUT, z.s.